VidenDeskTop.jpg

Abonnementsbetingelser for medlemskab af TDS VidenDesk

TDS VidenDesk er en avanceret telefonsupport specielt udviklet af dania software a/s og målrettet erfarne IT-eksperter, der i forvejen besidder stor teknisk indsigt.

IT-eksperterne (medlemmerne) er ansat i offentlige eller private virksomheder (abonnenten). Abonnenten indgår supportaftalen med dania software a/s. Abonnentens IT-eksperter opnår herigennem et personligt medlemskab i TDS VidenDesk. Dette medlemskab giver adgang til en række serviceydelser og fordele for det enkelte medlem.

 • Abonnementsaftale

Der udarbejdes altid en skriftlig abonnementsaftale, der underskrives i to eksemplarer – et til abonnenten og et til dania software a/s. Nedenfor beskrevne betingelser indgår som standard i alle aftaler.

 • Programomfang

Telefonsupporten dækker alle typer spørgsmål i de i henhold til abonnementsaftalen aftalte programmer, styresystemer og serversoftware, herunder særligt komplicerede spørgsmål i forbindelse med fejl og nedbrud, installationer, opsætning og indkøring m.v. i Microsoft server- og klientsoftware.

 • Omgående hjælp – ubegrænset antal opkald

Telefonopkaldene fra medlemmerne bliver besvaret omgående og personligt – og man får hjælp med det samme!   Medlemskabet giver adgang til ubegrænset telefonisk support og vidensparring med dania softwares højtuddannede specialister.

 • Supporttidsrum - åbningstider

Telefonsupporten er åben mandag–torsdag kl. 08.00 - 16.00 og fredag kl. 08.00 - 15.00.

 • Elektronisk Supportformular

Benyttes den elektroniske supportformular i åbningstiden vil de stillede spørgsmål blive besvaret elektronisk og på lige fod med en modtaget telefonopringning – og i samme rækkefølge. Uden for åbningstiden kan den elektroniske supportformular anvendes på www.teamdata.dk, dog vil sagen først blive besvaret i åbningstiden.

 • TDS Fjernsupport

Efter særskilt forud indgået aftale kan TDS Fjernsupport benyttes til at overtage medlemmets  computer for at se eller afhjælpe en aktuel problemstilling. Inden konsulenten kan oprette fjernsupportforbindelsen skal medlemmet (gennem udfyldelse af en særlig elektronisk formular) altid aktivt acceptere, hvorvidt der er tale om en visuel eller fuldkontrol session – ligesom medlemmet først skal aktivt acceptere igangsætningen af fjernsupporten og de dertil knyttede betingelser.

dania software a/s kan ikke drages til ansvar for eventuelt datatab eller andre hændelser, som skulle ske under eller efter benyttelse af TDS Fjernsupport.

 • Ringeberettigede – brugerliste

Ved indgåelse af abonnementsaftale forsyner abonnenten dania software med medlemsdata (navn, afd., telefon, e-mail for det enkelte medlem). Disse oplysninger danner basis for oprettelse af en medlemsjournal (kundeidentifikation ved opkald). Registrerede navne på medlemslisten er supportberettigede, og får tilsendt en personlig velkomst- og informationsskrivelse fra TDS VidenDesk

Ændringer og tilføjelser i navnelister kan foretages løbende, via e-mail eller telefonisk til dania software. Det påhviler altid abonnenten at meddele dania software ændringer i abonnementsaftalen m.h.t. navne-ændringer og antal ringeberettigede medlemmer.

 • Lograpporter

Udførlige lograpporter indeholdende   medlemsidentifikation, tids-punkt for opkald samt spørgsmål og svar kan efter aftale – og mod betaling af gebyr – stilles til abonnentens rådighed (PDF format).

 • Opsigelse

En abonnementsaftale kan til enhver tid opsiges af en af parterne til udløbet af den forudbetalte periode plus 6 måneder – ligesom ændringer og tilpasninger løbende kan finde sted efter fælles aftale.

 • Fakturering

Abonnementet forudfaktureres for 3 måneder ad gangen og følger kalenderkvartalerne. Tegnes abonnementet inden for et kalender-kvartal faktureres første gang for det resterende kalenderkvartal plus næste kvartal. dania software forbeholder sig ret til kun at yde support til abonnenter, der ikke er i restance med betalingen af abonnementet.

 • Indeksregulering/prisændring

Abonnementet indeksreguleres én gang årligt i første kalender-kvartal. dania software forbeholder sig ret til prisændringer i forbindelse med udvidelse af program- og supportomfang samt ved udvidelse af antallet af ringeberettigede medlemmer.

 • Til- og afmelding til TDS Nyheder og Informationer

For at sikre abonnentens tilmeldte medlemmer den bedst mulige service, accepterer abonnenten, at dania software i abonnementets løbetid kan udsende elektronisk information til de enkelte medlemmer vedrørende den praktiske benyttelse af det indgåede service-abonnement, åbningstider for medlemmernes henvendelser, eventuelle udvidelser og ændringer i supportomfang og andre lignende informationer, der udelukkende har relation til benyttelsen af den indgåede serviceaftale. Desuagtet abonnentens accept vil det enkelte medlem altid have mulighed for at afmelde denne service.


Generelle abonnementsbetingelser Version 2.5