HelpdeskTop.jpg

Abonnementsbetingelser for TDS HelpDesk

TDS HelpDesk er en telefonsupport specielt udviklet af dania software a/s, til at hjælpe PC-brugere, der benytter Microsoft Officepakker og grafiske programmer i deres daglige professionelle arbejde. PC-brugerne er ansat i offentlige eller private virksomheder (abonnenten). Abonnenten aftaler vilkårene for supporten med dania software a/s.

 • Abonnementsaftale

Der udarbejdes altid en skriftlig abonnementsaftale, der underskrives i to eksemplarer – et til abonnenten og et til dania software a/s. Nedenfor beskrevne betingelser indgår som standard i alle aftaler.

 • Programomfang

Telefonsupporten dækker alle typer spørgsmål i de i henhold til abonnementsaftalen aftalte programmer og styresystemer d.v.s. fra funktions- og brugerspørgsmål til komplicerede fejlmeldinger.

 • Omgående hjælp – ubegrænset antal opkald

Telefonopkaldene fra abonnentens PC-brugere (ringeberettigede) bliver besvaret omgående og personligt – og man får hjælp med det samme! Telefonsupporten er baseret på ubegrænset antal opkald fra brugerne.

 • Supporttidsrum - åbningstider

Telefonsupporten er åben mandag–torsdag kl. 08.00-16.00 og fredag kl. 08.00–15.00.

 • Elektronisk Supportformular

Benyttes den elektroniske supportformular i åbningstiden vil de stillede spørgsmål blive besvaret elektronisk og på lige fod med en modtaget telefonopringning – og i samme rækkefølge. Uden for åbningstiden kan den elektroniske supportformular anvendes på www.teamdata.dk, dog vil sagen først blive besvaret i åbningstiden.

 • TDS Fjernsupport

Efter særskilt forud indgået aftale kan TDS Fjernsupport benyttes til at overtage PC-brugerens computer for at se eller afhjælpe en aktuel problemstilling. Inden konsulenten kan oprette fjernsupportforbindelsen skal PC-brugeren (gennem udfyldelse af en særlig elektronisk formular) altid aktivt acceptere, hvorvidt der er tale om en visuel eller fuldkontrol session – ligesom PC-brugeren først aktivt skal acceptere igangsætningen af fjernsupporten og de dertil knyttede betingelser.

dania software a/s kan ikke drages til ansvar for eventuelt datatab eller andre hændelser, som skulle ske under eller efter benyttelse af TDS Fjernsupport.

 • Ringeberettigede – brugerliste

Ved indgåelse af abonnementsaftale forsyner abonnenten dania software med PC-brugerliste (navn, afd., telefon, e-mail), der danner basis for oprettelse af journal (kundeidentifikation ved opkald). Alle navne på brugerlisten er ringeberettigede, og får tilsendt en velkomst- og informationsskrivelse fra TDS HelpDesk.

Ændringer og tilføjelser i PC-brugerlister kan foretages løbende, via e-mail eller telefonisk til dania software. Det påhviler altid abonnenten at meddele dania software ændringer i abonnementsaftalen m.h.t. navneændringer og antal ringeberettigede.

 • Lograpporter

Udførlige lograpporter indeholdende PC-brugeridentifikation, tidspunkt for opkald samt spørgsmål og svar kan efter aftale – og mod betaling af gebyr – stilles til abonnentens rådighed (PDF format).

 • Opsigelse

En abonnementsaftale kan til enhver tid opsiges af en af parterne til udløbet af den forudbetalte periode plus 6 måneder – ligesom ændringer og tilpasninger løbende kan finde sted efter fælles aftale.

 • Fakturering

Abonnementet forudfaktureres for 3 måneder ad gangen og følger kalenderkvartalerne. Tegnes abonnementet inden for et kalenderkvartal faktureres første gang for det resterende kalenderkvartal plus næste kvartal. dania software forbeholder sig ret til kun at yde support til abonnenter, der ikke er i restance med betalingen af abonnementet.

 • Indeksregulering/prisændring

Abonnementet indeksreguleres én gang årligt i første kalenderkvartal. dania software forbeholder sig ret til prisændringer i forbindelse med udvidelse af program- og supportomfang samt ved udvidelse af antallet af ringeberettigede.

 • Til- og afmelding til TDS Nyheder og Informationer

For at sikre abonnentens tilmeldte brugere den bedst mulige service, accepterer abonnenten, at dania software i abonnementets løbetid kan udsende elektronisk information til de enkelte PC-brugere vedrørende den praktiske benyttelse af det indgåede serviceabonnement, åbningstider for PC-brugernes henvendelser, eventuelle udvidelser og ændringer i supportomfang og andre lignende informationer, der udelukkende har relation til benyttelsen af den indgåede serviceaftale. Desuagtet abonnentens accept vil den enkelte PC-bruger altid have mulighed for at afmelde denne service.


Generelle abonnementsbetingelser Version 2.5